Контрольор качество

Основни задачи:

 1. Извършва контрол по спазване на установените изисквания при разработването и внедряването на продукцията, в т.ч. стандартизационни документи, изработване и изпитване на опитни образци и пробни серии, технологическата подготовка на производството.
 2. Извършва входящ контрол на суровини, материали, полуфабрикати, комплектовки, инструментална екипировка, опаковки, приемен контрол на готова продукция за съответствието и с установените изисквания за качеството.
 3. Осъществява операционен контрол в производствените звена.
 4. Бракува или маркира негодна или некачествена продукция и контролира изолирането на същата.
 5. Заверява с подпис и печат съответствието на приетата продукция и отчетните документи за качеството и.
 6. Спира по установения ред използването на материали, машини и екипировка, както и извършването на определени технологични операции при нарушаване изискванията за качество.
 7. Участва в техническо обосноваване на рекламациите към доставчици и дава становище по рекламациите от потребителите.

Основни зисквания:

 • Образование - висше техническо по специалностите „МУ”; „ТМММ”; „МТТ”.
 • Трудов стаж – 3-4 години професионална практика.
 • Да прилага творчество и инициативност в извършваната работа.
 • Да има компютърна грамотност.

Компанията предлага:

 • Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
 • Обучения и възможност за кариерно развитие;
 • Ваучери за храна;
 • Транспорт;
 • Специализирано работно облекло и ЛПС;
 • Дългосрочна заетост;
 • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

 

Кандидатствайте ОНЛАЙН

Електромеханик

Основни задачи:

 1. Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.
 2. Осигурява безаварийна и надеждна работа на машините и съоръженията.
 3. Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори, устройства и съоръжения.
 4. Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график.
 5. Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата.
 6. При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването и.
 7. Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
 8. Осъществява по план текущо поддържане, основен и авариен ремонт на електросъоръженията и инсталациите при спазване изискванията за технологичната и трудова дисциплина.
 9. Извършва монтаж на нови електросъоръжения и инсталации.
 10. Проверява наличието редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика.
 11. Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях.
 12. Присъства при извършване на предварително съгласувани строително и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтни работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.

Основни зисквания:

 • Професионален опит – най – малко една година професионална практика със задълбочени познания по специалността.
 • Техническо образование – средно или висше
 • Работа с техническа документация
 • Работа с различните видове измервателни инструменти
 • Прецизност и отговорност
 • Умения за работа в екип

Компанията предлага:

 • Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
 • Обучения и възможност за кариерно развитие;
 • Ваучери за храна;
 • Транспорт;
 • Специализирано работно облекло и ЛПС;
 • Дългосрочна заетост;
 • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Кандидатствайте ОНЛАЙН

Фрезист

Основни задачи:

1. Подготвя за работа, настройва, проверява точността и работи на всички видове фрезови машини.
2. Фрезова сложни и отговорни детайли и инструменти с висок клас на точност.
3. Установява, центрова и закрепва различни по сложност и габарити детайли.
4. Определя технологичната последователност на преходите, избира оптимален режим на рязане, като отчита влиянието на различните фактори върху него, избира спомагателните режещи и измервателни инструменти и приспособления.
5. Подбира необходимите режещи инструменти, съобразно обработваните детайли, изискванията по чертежа и техническите възможности на машината.
6. Заточва, настройва и проверява точността на специализирани и специални режещи инструменти.
7. Разчита сложни конструктивни чертежи на детайли и инструменти, скицира от натура детайли, инструменти, приспособления.
8. Измерва с контролно- измервателни уреди и инструменти.
9. Извършва техническо обслужване на машините, с които работи и цялостно организационно обслужване на работното място.

Основни зисквания:

 • Средно специално образование;
 •  Допълнителни умения и квалификации по специалността са предимство.

Компанията предлага:

 • Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
 • Обучения и възможност за кариерно развитие;
 • Ваучери за храна;
 • Транспорт;
 • Специализирано работно облекло и ЛПС;
 • Дългосрочна заетост;
 • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Кандидатствайте ОНЛАЙН

Настройчик на машини с ЦПУ

Основни задачи:

 • Настройва машини с ЦПУ;
 • Извършва  настройка на режещи инструменти и приспособления;
 • Управлява машините в ръчен и автоматичен режим;
 • Разчита управляващи програми;
 • Проиграва програми;
 • Измерва на детайла;
 • Работа с КД и ТД (конструктивна и техническа документация);
 • Отстранява  елементарни алармени ситуации;
 • Контрол върху износване на инструментите и режимите на рязане;
 • Поддръжка на машини и техники на безопасност.


Основни зисквания:

 • Професионален опит на същата или подобна позиция;
 • Средно и/или висше техническо образование ще се считат за предимство;
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Организираност, сръчност, прецизност;
 • Работна дисциплина.

Компанията предлага:

 • Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
 • Обучения и възможност за кариерно развитие;
 • Ваучери за храна;
 • Транспорт;
 • Специализирано работно облекло и ЛПС;
 • Дългосрочна заетост;
 • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

 

Кандидатствайте ОНЛАЙН

Машинен оператор ММ с ЦПУ

Основни задачи:


 • Управление и контрол на металообработващите машини с ЦПУ управление;
 • Извършва самоконтрол ( контрол на продукцията по време на производството) с предвидените и проверени средства за измерване и регистрира резултатите;
 • Следене състоянието на режещите инструменти, своевременно подменяне и внасяне на необходимите корекции;
 • Поддържане на хигиена и ред на работното място;
 • Отчита работата в ERP системата.


Предимства:

 • Техническа грамотност за работа с машини с ЦПУ управление и измервателна техника;
 • Възможност за работа на смени;
 • Отговорност, организираност, точност и прецизност в работата;
 • Работна дисциплина.


Компанията предлага:

 • Вътрешно-фирмено обучение за кандидатите без опит;
 • Стартова заплата за кандидати без опит – 850 лв. и 100 лв. - допълнително материално стимулиране;
 • Ваучери за храна на стойност 80 лв.;
 • Транспорт;
 • Специализирано работно облекло и лични предпазни средства;
 • Обучения и възможност за кариерно развитие;
 • Социална ангажираност от страна на работодателя;
 • Дългосрочна заетост;
 • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

 

Кандидатствайте ОНЛАЙН