ОПЕРАТОР НА МАШИНИ С ЦПУ

Основни задачи:
- Обработва детайли със сложна конфигурация на металообработващите машини с ЦПУ управление;

- Запознава се подробно с детайла, който ще се обработва, разчита работни чертежи и технологии, познава и прилага техническата последователност на операциите;

- Контролира обработваните детайли и изискваните размери с посочените допуски с помощта на контролно-измервателни инструменти с висока точност;

- При забелязване на отклонение спира машината и незабавно уведомява за това служители от качествен контрол и прекия си ръководител;

- Спазва изискванията и указанията за работа на металообработващи машини;

- Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на работата.Основни зисквания:

• Подходящо образование и професионален опит на сходна длъжност
• Техническа грамотност за работа с машини  с ЦПУ управлвние и измервателна техника

• Отговорност, организираност, точност и прецизност в работата
• Работна дисциплина
 

Компанията предлага:

• Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране
• Обучения и възможност за кариерно развитие
• Ваучери за храна
• Транспорт

• Специализирано работно облекло и ЛПС

• Дългосрочна заетост;

• Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива;