Свободни работни места

Технолог - програмист

Отговорности:
1. Разработва и внедрява технологични процеси с висока сложност в съответствие с разработените конструкции.
3. Съставя програми за обработка на различни видове детайли на ЦПУ машини. Участва в настройката при пробни серии и проиграване на програмите до получаване на годен детайл. Съставя настроечни карти.
4. Разработва задания за конструиране на нестандартна инструментална екипировка.
5. Проверява функционалността на конструираната нестандартна инструментална екипировка и след изработването и участва в нейното внедряване в производството.
6. Разработва приспособления за закрепване на обработваните детайли върху ЦПУ машините.
7. Нормира технически технологичните процеси. Постоянно оптимизира създадените вече програми за ЦПУ машините с цел намаляване себестойността на детайлите и изделията и повишаване качеството на продукцията.
8. Разработва и внедрява маршрутни и операционни технологии за детайли, възли и изделия.
9. Извършва корекции на технологичните документи.
10. Анализира причините за брак и предлага мероприятия за неговото намаляване /ликвидиране/.
11. Упражнява авторски контрол по спазване на технологичната дисциплина.

Инженер производство

Отговорности:
1. Разработва и внедрява маршрутни и операционни технологии за детайли, възли и изделия.
2. Разработва технологичните процеси с установяване режимите на обработка и необходмото основно /машинно/ време.
3. Разработва разходни норми за основни и спомагателни материали, полуфабрикати, инструментална стабдартна и нестандартна екипировка.
4. Разработва задания за конструиране на нестандартна инструментална екипировка.
5. Проверява функционалността на конструираната нестандартна инструментална екипировка, и след изработването и учества в нейното внедряване в производството.
6. Извършва корекции в технологичните документи.
7. Анализира причините за брак и предлага мероприятия за неговото намаляне /ликвидиране/.
8. Изучава и внедрява нови прогресивни методи за налагане на рационални технологични процеси с оглед намаляване себестойността и повишаване качеството на произвежданата продукция.
9. Упражнява контрол по спазването на технологичната дисциплина.
10. Попълва технически данни за сведения, отчети и мероприятия от общозаводски характер.

Инженер, инструментална екипировка

Отговорности:
1. Разработва и конструира специална технологична екипировка, в съответствие с техническите задания, като използва програмни продукти и компютърни системи.
2. Съобразява се с технологичността на конструкциите и заводските възможности.
3. Съгласува разработените конструкции на технологична екипировка с изискванията на технолога.
4. Усъвършенства конструкцията на разработената и действаща инструментална екипировка, с цел повишаване на ефективността на труда, икономия на материали, получаване на високо качество на обработката.
5. Участва във внедряването и изпитването на опитни образци, пробни серии и редовно производство.
6. Извършва авторски контрол върху произвежданите конструкции.
7. Спазва изискванията на всички държавни стандарти, нормали /отраслови и заводски/ и нормите на техника на безопасност.
8. Изучава и внедрява при проектирането нови прогресивни методи.

Настройчик на машини с ЦПУ

Основни задачи:

 • Настройва машини с ЦПУ;
 • Извършва  настройка на режещи инструменти и приспособления;
 • Управлява машините в ръчен и автоматичен режим;
 • Разчита управляващи програми;
 • Проиграва програми;
 • Измерва на детайла;
 • Работа с КД и ТД (конструктивна и техническа документация);
 • Отстранява  елементарни алармени ситуации;
 • Контрол върху износване на инструментите и режимите на рязане;
 • Поддръжка на машини и техники на безопасност.

Машинен оператор ММ с ЦПУ

Основни задачи:


 • Управление и контрол на металообработващите машини с ЦПУ управление;
 • Извършва самоконтрол ( контрол на продукцията по време на производството) с предвидените и проверени средства за измерване и регистрира резултатите;
 • Следене състоянието на режещите инструменти, своевременно подменяне и внасяне на необходимите корекции;
 • Поддържане на хигиена и ред на работното място;
 • Отчита работата в ERP системата.

Контрольор качество

Основни задачи:

 1. Извършва контрол по спазване на установените изисквания при разработването и внедряването на продукцията, в т.ч. стандартизационни документи, изработване и изпитване на опитни образци и пробни серии, технологическата подготовка на производството.
 2. Извършва входящ контрол на суровини, материали, полуфабрикати, комплектовки, инструментална екипировка, опаковки, приемен контрол на готова продукция за съответствието и с установените изисквания за качеството.
 3. Осъществява операционен контрол в производствените звена.
 4. Бракува или маркира негодна или некачествена продукция и контролира изолирането на същата.
 5. Заверява с подпис и печат съответствието на приетата продукция и отчетните документи за качеството и.
 6. Спира по установения ред използването на материали, машини и екипировка, както и извършването на определени технологични операции при нарушаване изискванията за качество.
 7. Участва в техническо обосноваване на рекламациите към доставчици и дава становище по рекламациите от потребителите.

Електромеханик

Основни задачи:

 1. Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.
 2. Осигурява безаварийна и надеждна работа на машините и съоръженията.
 3. Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори, устройства и съоръжения.
 4. Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график.
 5. Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата.
 6. При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването и.
 7. Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
 8. Осъществява по план текущо поддържане, основен и авариен ремонт на електросъоръженията и инсталациите при спазване изискванията за технологичната и трудова дисциплина.
 9. Извършва монтаж на нови електросъоръжения и инсталации.
 10. Проверява наличието редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика.
 11. Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях.
 12. Присъства при извършване на предварително съгласувани строително и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтни работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.

Фрезист

Основни задачи:

1. Подготвя за работа, настройва, проверява точността и работи на всички видове фрезови машини.
2. Фрезова сложни и отговорни детайли и инструменти с висок клас на точност.
3. Установява, центрова и закрепва различни по сложност и габарити детайли.
4. Определя технологичната последователност на преходите, избира оптимален режим на рязане, като отчита влиянието на различните фактори върху него, избира спомагателните режещи и измервателни инструменти и приспособления.
5. Подбира необходимите режещи инструменти, съобразно обработваните детайли, изискванията по чертежа и техническите възможности на машината.
6. Заточва, настройва и проверява точността на специализирани и специални режещи инструменти.
7. Разчита сложни конструктивни чертежи на детайли и инструменти, скицира от натура детайли, инструменти, приспособления.
8. Измерва с контролно- измервателни уреди и инструменти.
9. Извършва техническо обслужване на машините, с които работи и цялостно организационно обслужване на работното място.