Контрольор качество

Основни задачи:

 1. Извършва контрол по спазване на установените изисквания при разработването и внедряването на продукцията, в т.ч. стандартизационни документи, изработване и изпитване на опитни образци и пробни серии, технологическата подготовка на производството.
 2. Извършва входящ контрол на суровини, материали, полуфабрикати, комплектовки, инструментална екипировка, опаковки, приемен контрол на готова продукция за съответствието и с установените изисквания за качеството.
 3. Осъществява операционен контрол в производствените звена.
 4. Бракува или маркира негодна или некачествена продукция и контролира изолирането на същата.
 5. Заверява с подпис и печат съответствието на приетата продукция и отчетните документи за качеството и.
 6. Спира по установения ред използването на материали, машини и екипировка, както и извършването на определени технологични операции при нарушаване изискванията за качество.
 7. Участва в техническо обосноваване на рекламациите към доставчици и дава становище по рекламациите от потребителите.

Основни зисквания:

 • Образование - висше техническо по специалностите „МУ”; „ТМММ”; „МТТ”.
 • Трудов стаж – 3-4 години професионална практика.
 • Да прилага творчество и инициативност в извършваната работа.
 • Да има компютърна грамотност.

Компанията предлага:

 • Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
 • Обучения и възможност за кариерно развитие;
 • Ваучери за храна на стойност  200 лв;
 • Специализирано работно облекло и ЛПС;
 • Дългосрочна заетост;
 • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

 

Кандидатствайте ОНЛАЙН