Електромеханик

Основни задачи:

 1. Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации.
 2. Осигурява безаварийна и надеждна работа на машините и съоръженията.
 3. Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация, както и на апаратури, уредби, табла и прибори, устройства и съоръжения.
 4. Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план – график.
 5. Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата.
 6. При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването и.
 7. Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали.
 8. Осъществява по план текущо поддържане, основен и авариен ремонт на електросъоръженията и инсталациите при спазване изискванията за технологичната и трудова дисциплина.
 9. Извършва монтаж на нови електросъоръжения и инсталации.
 10. Проверява наличието редовността на пломбите на съответната апаратура и части от поверените му съоръжения и пломбира същите след извършване на ремонт и профилактика.
 11. Съхранява техническата документация и монтажни схеми на обслужваните от него устройства и отразява извършени изменения в тях.
 12. Присъства при извършване на предварително съгласувани строително и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения; дава указания на работниците за провеждане на ремонтни работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.

Основни зисквания:

 • Професионален опит – най – малко една година професионална практика със задълбочени познания по специалността.
 • Техническо образование – средно или висше
 • Работа с техническа документация
 • Работа с различните видове измервателни инструменти
 • Прецизност и отговорност
 • Умения за работа в екип

Компанията предлага:

 • Твърдо възнаграждение + допълнително материално стимулиране;
 • Обучения и възможност за кариерно развитие;
 • Ваучери за храна на стойност  200 лв;
 • Специализирано работно облекло и ЛПС;
 • Дългосрочна заетост;
 • Сигурност, стабилност и дългосрочна перспектива.

Кандидатствайте ОНЛАЙН