Инженер производство

Отговорности:
1. Разработва и внедрява маршрутни и операционни технологии за детайли, възли и изделия.
2. Разработва технологичните процеси с установяване режимите на обработка и необходмото основно /машинно/ време.
3. Разработва разходни норми за основни и спомагателни материали, полуфабрикати, инструментална стабдартна и нестандартна екипировка.
4. Разработва задания за конструиране на нестандартна инструментална екипировка.
5. Проверява функционалността на конструираната нестандартна инструментална екипировка, и след изработването и учества в нейното внедряване в производството.
6. Извършва корекции в технологичните документи.
7. Анализира причините за брак и предлага мероприятия за неговото намаляне /ликвидиране/.
8. Изучава и внедрява нови прогресивни методи за налагане на рационални технологични процеси с оглед намаляване себестойността и повишаване качеството на произвежданата продукция.
9. Упражнява контрол по спазването на технологичната дисциплина.
10. Попълва технически данни за сведения, отчети и мероприятия от общозаводски характер.
Да познава:
1.Нормативни документи за разработка на конструктивна документация: ЕСКД, ЕСТД, БДС, нормали и технически справочници и чуждестранни стандарти.
2. Технологията на производствените процеси.

Изисквания:
1. Образование - висше техническо.
2. Трудов стаж – 1-2 години професионална практика.
3. Да прилага творчество и инициативност в извършваната работа.

Ние предлагаме:
1.Отлично заплащане, допълнителни финансови бонуси, ваучери за храна.
2. Работа в екип от доказани професионалисти.
3. Възможност за придобиване на квалификация и професионално израстване

Кандидатствайте ОНЛАЙН